Algemene Voorwaarden - PowerMama

ALGEMENE VOORWAARDEN POWERMAMA®

Versie: 1 januari 2024

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden van PowerMama®, versie 1 januari 2024.

 

Content

Alle content, informatie, de Huisstijlrichtlijnen, de documentatie, filmpjes, trainingen, seminars, masterclasses of enig ander materiaal, in welke vorm dan ook, hetgeen onderdeel is van de Licentie en (meestal) wordt aangeboden in de Online Leeromgeving.  

 

Deelnemer

De persoon of het bedrijf welke een Opleidingsovereenkomst aangaat met PowerMama® tot het volgen van een Opleiding.  

 

Huisstijlrichtlijnen

 

Richtlijnen opgesteld door PowerMama® ten behoeve van de Licentiehouders, waarin de regels ten aanzien van het gebruik van de huisstijl van PowerMama® zijn uitgewerkt. Deze regels zijn onderverdeeld in het gebruik van het Merk PowerMama®, de Content (met name voor social media), het gebruik van het Merk op de website van een Licentiehouder, gebruik van het logo etc. De Huisstijlrichtlijnen maken onderdeel uit van de Licentieovereenkomst en zijn beschikbaar in de Online Leeromgeving. 

 

Licentie

 

De licentie tot het aanbieden van de PowerMama®- Training door de Licentiehouder, zoals overeengekomen in de Licentieovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

 

Licentiehouder

De persoon of het bedrijf die een Licentieovereenkomst aangaat met PowerMama® betreffende de Licentie.

 

Licentieovereenkomst

De overeenkomst tussen de Licentiehouder en PowerMama® betreffende de Licentie, welke tot stand komt op de manier zoals omschreven in artikel 10.

 

Licentieprijs

De vergoeding/prijs die Licentiehouder jaarlijks aan PowerMama® verschuldigd is voor de Licentie.

Merk

Het merk PowerMama®, vastgelegd in (en als zodanig geregistreerd) een handelsnaam, beeldmerk en woordmerk. Tevens is het logo en de huisstijl onderdeel van het Merk. Het gebruik van het Merk door de Licentiehouders uitgewerkt in de Huisstijlrichtlijnen.

Opleidingsovereenkomst

De overeenkomst tussen Deelnemer en PowerMama® tot het volgen van een Opleiding, welke tot stand komt op de manier zoals omschreven in artikel 4.

 

Opleidingsprijs

De vergoeding/prijs die door een Deelnemer aan PowerMama® is verschuldigd voor het volgen van een Opleiding.

 

Online Leeromgeving

De online omgeving waarin onder sommige Opleidingen (deels) worden aangeboden, waarin in dat geval het Onderwijsmateriaal wordt verstrekt en waarin Content voor Licentiehouders wordt aangeboden.

Opleiding(en)

 

Een door PowerMama® georganiseerde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, masterclass, seminar, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in een of meerdere opleidingsmodule(s), deze kan verspreid zijn over meerdere data en kan deels online worden gegeven. Hiertoe behoort in ieder geval de gecertificeerde PowerMama® opleiding tot pre- en postnataal fitness trainer.

Opleidingsmateriaal

Opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van een Opleiding.

 

Overeenkomst

Een overeenkomst met PowerMama® waaronder, maar niet uitgesloten, de Opleidingsovereenkomst en de Licentieovereenkomst.

 

PowerMama® 

PowerMama®, het bedrijf van Yousra Jaddour, gevestigd te Zoetermeer, aan de Dunantstraat 1211, 2713TP, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61825956.

PowerMama®- Training

Het door PowerMama® ontworpen en uitgewerkte trainingsprogramma voor vrouwen tijdens en na de zwangerschap, hetgeen mag worden aangeboden door Licentiehouders.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met PowerMama®, zoals de Licentieovereenkomst, Opleidingsovereenkomst, als ook advisering en coaching door PowerMama® in de ruimste zin van het woord.
 • Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden in een specifieke Licentie- of Opleidingsovereenkomst zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door PowerMama®.
 • PowerMama® behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. De aangepaste Algemene Voorwaarden zullen worden gepubliceerd op de website en worden toegezonden aan de bestaande Licentiehouders/Deelnemers.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende hoofdstukken. Hoofdstuk 1 – Algemene Bepalingen en Hoofdstuk 4 – Slotbepalingen zijn op alle Overeenkomsten van toepassing. Hoofdstuk 2 – Opleidingen is enkel van toepassing op Opleidingsovereenkomsten en Hoofdstuk 3 – Licenties is enkel van toepassing op Licentieovereenkomsten.

Artikel 3 – Herroepingsrecht koop op afstand  

 • Indien de Deelnemer dan wel Licentiehouder een particulier/consument is, geldt er voor Overeenkomsten die op afstand tot stand zijn gekomen (met uitzondering van de gevallen zoals genoemd in artikel 3.4) een herroepingsrecht/bedenktijd (van 14 kalenderdagen na totstandkoming van de betreffende overeenkomst.
 • Het uitoefenen van het herroepingsrecht geschiedt volgens het sturen van een mail naar info@powermama.nl.
 • PowerMama® zal de voldane prijs binnen 14 kalenderdagen na het uitoefenen van het in lid 1 omschreven herroepingsrecht terugbetalen.
 • Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend in de volgende gevallen: (a) in geval van een Opleiding wanneer deze reeds is aangevangen; (b) wanneer de Deelnemer het Opleidingsmateriaal reeds heeft ontvangen; of (c) wanneer de Deelnemer of Licentiehouder toegang heeft verkregen tot de Online Leeromgeving; of (d) wanneer de Deelnemer dan wel Licentiehouder geen consument is maar handelt in de uitvoering van een bedrijf. In deze gevallen doet de Deelnemer/Licentiehouder afstand van zijn herroepingsrecht.

HOOFDSTUK 2: POWERMAMA® OPLEIDINGEN

Artikel 4 – Totstandkoming Opleidingsovereenkomst

 • De Opleidingsovereenkomst komt tot stand door een online (of anderszins schriftelijke) aankoop van (en aanmelding voor) de betreffende Opleiding en aanmelding van de Deelnemer en de bevestiging van deelname (per email of anderszins schriftelijk) door PowerMama®.
 • Door de totstandkoming van de Opleidingsovereenkomst verbindt PowerMama® zich jegens de Deelnemer tot het verschaffen van de Opleiding en Deelnemer verbindt zich jegens PowerMama® tot het voldoen van de Opleidingsprijs.
 • De Opleidingsovereenkomst is op naam van de Deelnemer en is in beginsel niet overdraagbaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de Deelnemer en PowerMama®.
 • Indien de Opleidingsovereenkomst wordt aangegaan door een persoon/partij namens een Deelnemer (bijvoorbeeld wanneer een gym een trainer inschrijft om deel te nemen), dan is zowel de Deelnemer als de derde persoon/partij hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de Opleidingsprijs.

Artikel 5 – De Opleiding, het Opleidingsmateriaal en de Online Leeromgeving

 • De Opleiding wordt aangeboden/gehouden op de manier en op de datum, tijd en plaats zoals omschreven bij de totstandkoming van de Overeenkomst. De Opleiding kan (deels) online plaatsvinden.
 • De behaalde resultaten voor de Opleiding in geval van eindtoetsen zijn definitief en niet aanvechtbaar.
 • Indien vereist voor de Opleiding, zal PowerMama® tijdig voor aanvang van de Opleiding het benodigde Opleidingsmateriaal aan Deelnemer verstrekken, eventueel (deels) via de Online Leeromgeving.
 • De Deelnemer krijgt een persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op het gebruik van het Onderwijsmateriaal voor eigen persoonlijk gebruik en trainingsdoeleinden en toegang tot de Online Leeromgeving (indien van toepassing).
 • Het is niet toegestaan om de inloggegevens tot de Online Leeromgeving aan een derde te verstrekken dan wel openbaar te maken, dan wel om het Onderwijsmateriaal te kopiëren, op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PowerMama®. De informatie / het Onderwijsmateriaal dat wordt aangeboden via de Online Leeromgeving mag wel worden geprint en/of gedownload voor eigen persoonlijk gebruik en trainingsdoeleinden.
 • Het afronden van een Opleiding, geeft de Deelnemer niet het recht om de PowerMama® – Training te geven dan wel aan te bieden aan klanten. Hiervoor dient de Deelnemer een Licentieovereenkomst aan te gaan met PowerMama®, zoals aangeboden op de website van PowerMama® en beschreven in Hoofdstuk 3 deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 6 – De Opleidingsprijs, betalingsverplichting en verzuim

 • De Deelnemer is de Opleidingsprijs verschuldigd die op de website van PowerMama® staat vermeld bij de betreffende Opleiding. Via de link op de website komt de Deelnemer direct in de kassa terecht waar de betaling voldaan kan worden.
 • Betaling van de Opleidingsprijs dient te geschieden voor aanvang van de Opleiding. PowerMama® heeft het recht om deelname aan een Opleiding door Deelnemer te ontzeggen dan wel op te schorten, indien de Deelnemer niet tijdig aan deze betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 • Indien Deelnemer tekortschiet in de verplichting tot het voldoen van de Opleidingsprijs, zal PowerMama® de Deelnemer schriftelijk in gebreke stellen. Indien de Deelnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan is de Deelnemer in verzuim, en dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de Opleidingsprijs, in en buiten rechte voor rekening van de Deelnemer. In een dergelijk geval is Deelnemer uitgesloten van deelname aan de Opleiding.
 • Eventuele extra (reis)kosten en andere vergoedingen in verband met deelname aan een Opleiding komen voor rekening van Deelnemer.

Artikel 7 – Uitsluiten van Deelname door PowerMama®

 • De Deelnemer die gedurende de Opleiding zodanig hinder of last veroorzaakt dat een goede uitvoering van de Opleiding door PowerMama® wordt bemoeilijkt dan wel hinder of last oplevert voor andere Deelnemers, kan door PowerMama® van de Opleiding worden uitgesloten en onmiddellijk worden weggestuurd.
 • Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.
 • Deelnemer heeft geen recht op terugbetaling van de Opleidingsprijs dan wel enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 8 – Annulering Opleiding / wijzigen datum Opleiding door PowerMama®

 • PowerMama® behoudt zich het recht voor om zeven (7) dagen voor aanvang van de Opleiding de Opleiding te annuleren en de datum van de Opleiding te wijzigen, in het geval dat het aantal Deelnemers kleiner is dan het daarvoor vereiste aantal Deelnemers.
 • PowerMama® zal de Deelnemers hier schriftelijk over informeren, waarbij een nieuwe datum van de Opleiding wordt vermeld.
 • PowerMama® streeft naar het verplaatsen van de Opleiding voor de betreffende Deelnemers. Indien een Deelnemer de voorkeur geeft aan het beëindigen van de Overeenkomst en daarmee het annuleren van zijn/haar deelname, zal PowerMama® overgaan tot terugbetaling van de Opleidingsprijs.

 

 

 

Artikel 9 – Wijzigen datum of overdragen Opleiding door Deelnemer

 • Wanneer Deelnemer op basis van persoonlijke omstandigheden niet in staat is de Opleiding te volgen op de overeengekomen data, heeft Deelnemer eenmalig het recht om de Opleiding te verplaatsen naar een ander moment indien mogelijk (enkel wanneer PowerMama® de Opleiding op meerdere momenten aanbiedt) of de Opleiding – indien mogelijk – volledig online te volgen.
 • Met voorafgaande toestemming van PowerMama® is Deelnemer gerechtigd de Overeenkomst over te dragen aan een ander persoon. Dit verzoek dient per email te worden gericht aan info@powermama.nl.
 • In geval van het verzetten van de Opleiding dan wel het overdragen van de Overeenkomst, is Deelnemer € 25,00 administratiekosten verschuldigd aan PowerMama®.
 • Deelnemer heeft geen mogelijkheid tot het annuleren van deelname aan de Opleiding.

HOOFDSTUK 3: POWERMAMA® LICENTIE

Artikel 10 – Totstandkoming, duur en beëindiging Licentieovereenkomst

 • De Licentieovereenkomst komt tot stand door een online (of anderszins schriftelijke) aankoop en aanmelding van de Licentiehouder voor de Licentie en de bevestiging daarvan (per email of anderszins schriftelijk) door PowerMama®.
 • Door de totstandkoming van de Licentieovereenkomst verbindt PowerMama® zich jegens de Licentiehouder tot het verschaffen van toegang tot de Content en de Online Leeromgeving en de Licentiehouder verbindt zich jegens PowerMama® tot het voldoen van de Licentieprijs.
 • De Licentieovereenkomst is op naam van de Licentiehouder en is in beginsel niet overdraagbaar, tenzij anders overeengekomen tussen de Licentiehouder en PowerMama®. De Licentieovereenkomst wordt aangegaan voor de minimale duur van één (1) jaar en vangt aan op het moment waarop de Licentieovereenkomst tot stand komt.
 • Na de initiële periode van één (1) jaar wordt de Licentieovereenkomst automatisch stilzwijgend verlengd met telkens een periode van een (1) jaar, tenzij de Licentieovereenkomst wordt beëindigd door een van de Partijen op grond van onderstaande bepalingen.
 • De Licentiehouder heeft het recht om de Licentieovereenkomst schriftelijk te beëindigen voor het einde van de (initiële dan wel de daaropvolgende) contracttermijn zoals genoemd in artikel 10.3 en 10.4, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden (per post aan Dunantstraat 1211, 2713TP, Zoetermeer) of per e-mail op info@powermama.nl. De opzegging zal door PowerMama® bevestigd worden na ontvangst.
 • PowerMama® heeft het recht de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen middels een schriftelijk bericht aan de Licentiehouder indien: (i) de Licentiehouder in strijd handelt met de verplichtingen uit de Licentieovereenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden en de Huisstijlrichtlijnen) als ook (ii) de Licentiehouder ophoudt te bestaan, dan wel in surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement komt te verkeren.
 • Indien de Licentieovereenkomst door PowerMama® tussentijds wordt beëindigd op grond van een tekortkoming in de nakoming van de Licentieovereenkomst, is de Licentiehouder de Licentieprijs voor de resterende contracttermijn verschuldigd aan PowerMama®, behoudens het recht van PowerMama® tot het vorderen van overig geleden schade.
 • Op het moment dat de Licentieovereenkomst eindigt, om welke reden dan ook, eindigt de toegang tot de Online Leeromgeving en is de Licentiehouder gehouden tot het beëindigen van i) het gebruik van de Content, ii) alle uitingen, op welke manier dan ook, van het Merk en iii) het aanbieden van het PowerMama®- Training (per datum waarop de Licentieovereenkomst eindigt). In de Huisstijlrichtlijnen staat precies opgenomen welke verplichtingen de Licentiehouder heeft met betrekking tot het eindigen van het gebruik van de huisstijl.

Artikel 11 – De Licentieprijs, betalingsverplichting en verzuim

 • De Licentiehouder is de Licentieprijs verschuldigd aan PowerMama®. De betaling van de Licentieprijs kan door een eenmalige betaling of door betaling in termijnen (per kwartaal). Via de aankoop op de website komt de Licentiehouder direct in de kassa terecht waar de van de Licentieprijs dient te worden voldaan.
 • De betaling van de jaarlijkse Licentieprijs – na het eerste jaar – vindt plaats door middel van het verlenen van een machtiging tot automatische incasso door de Licentiehouder aan PowerMama®. Ook hierbij kan de Licentiehouder kiezen voor een eenmalige betaling dan wel betaling in termijnen (per kwartaal). Het is de verantwoordelijkheid van de Licentiehouder om te zorgen dat er voldoende saldo is, zodat deze automatische incasso kan worden geïnd.
 • Na betaling van de Licentieprijs (volledig dan wel de eerste termijn) verkrijgt de Licentiehouder toegang tot de Online Leeromgeving en de Content.
 • Indien de Licentiehouder tekortschiet in zijn verplichting tot het voldoen van de Licentieprijs, zal PowerMama® licentiehouder schriftelijk in gebreke stellen. PowerMama® heeft in dat geval het recht om de toegang tot de Online Leeromgeving en de overige rechten van de Licentie voor de Licentiehouder op te schorten totdat de Licentiehouder aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
 • Indien de Licentiehouder het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan is de Licentiehouder in verzuim, en dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de Licentieprijs, in en buiten rechte voor rekening van de Licentiehouder. In dat geval heeft PowerMama® het recht om de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang op schriftelijke wijze te beëindigen.
 • PowerMama® heeft het recht per 1 januari van ieder kalenderjaar de Licentieprijs te verhogen conform de consumentenprijsindex van het CBS. De Licentiehouder zal hiervan schriftelijk worden geïnformeerd.
 • Tevens kan PowerMama® naar eigen oordeel besluiten om de Licentieprijs anderszins aan te passen, bijvoorbeeld vanwege tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren of een verbetering van de Licentie.

Artikel 12 – De Licentie

 • De Licentie is een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, en geeft de Licentiehouder het recht om:
 1. de PowerMama®- Training aan te bieden aan bestaande en nieuwe leden van de Licentiehouder (binnen het eigen bedrijf van de Licentiehouder dan wel de plek waar de Licentiehouder werkt en de PowerMama®- Training wenst aan te bieden);
 2. gebruik te maken van de beschikbaar gestelde en daarvoor bedoelde Content, ten behoeve van het aanbieden en geven van de PowerMama®- Training;
 3. gebruik te maken van de beschikbaar gestelde en daarvoor bedoelde Content, ten behoeve van het promoten van de PowerMama®- Training;
 4. gebruik te maken van het Merk (en alles wat daarmee samenhangt zoals het logo en de naam etc.), zoals beschreven in de Huisstijlrichtlijnen.
 • De Licentie is niet beperkt tot c.q. gebonden aan een plaats en/of (sport)locatie (maar aan de Licentiehouder).
 • PowerMama® behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de Licentie, de PowerMama®- Training, de Huisstijlrichtlijnen, de Content en/of de Online Leeromgeving.
 • Door de toename van Licentiehouders kunnen er meerdere aanbieders in een bepaalde regio zijn. PowerMama® adviseert de Licentiehouders om goed contact met elkaar te houden en bij voorkeur afstemming te hebben over het aanbod van de PowerMama®- Training zodat de relatie goed blijft en de verschillende Licentiehouders niet op dergelijke punten hoeven te concurreren.

Artikel 13 – Rechten en verplichtingen van de Licentiehouder

 • Het is de Licentiehouder niet toegestaan een derde partij/persoon toegang te geven tot de Online Leeromgeving.
 • Het PowerMama®- Training mag enkel worden gegeven door een Licentiehouder, nadat deze de gecertificeerde Opleiding naar behoren heeft afgerond en een certificaat heeft behaald.
 • Gedurende de Licentieovereenkomst is Licentiehouder verplicht tot het onderhouden van zijn/haar kennis mede om de kwaliteit van de uitvoering van de Licentie te waarborgen. PowerMama® organiseert tweemaal per jaar een tweedaags seminar. Elke Licentiehouder is verplicht dit seminar, op eigen kosten, bij te wonen.
 • In het geval dat een Licentiehouder het seminar niet kan bijwonen, dient PowerMama® hier tijdig van op de hoogte te worden gebracht. De Licentiehouder is in dat geval verplicht om een aanvullende Opleiding te volgen, tegen betaling van de prijs van die betreffende Opleiding (zoals ‘PowerMama® Loopt Hard’ of ‘PowerMama® Bevalt’) dan wel een alternatieve opdracht uit te voeren.
 • De Licentiehouder is verplicht de PowerMama®- Training zodanig aan te bieden en uitvoering te geven aan de Licentie op de manier die PowerMama® voorschrijft in de Content waaronder de Huisstijlrichtlijnen. De Licentiehouder mag hier niet van afwijken of anderszins handelen waardoor het Merk, de goede naam of uitstraling van het PowerMama®- Training dan wel de PowerMama® wordt geschonden. De Licentiehouder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toepassing van de Licentie, de uitvoering van de trainingen en de uitingen ter promotie van de PowerMama®- Training.
 • PowerMama® verwacht dat de Licentiehouder de geboden kennis tot zich neemt en toepast. Ook verwacht de PowerMama® dat de Licentiehouder contact opneemt wanneer bepaalde onderdelen in de Content niet duidelijk zijn.
 • PowerMama® verwacht dat de Licentiehouder aanwezig is bij en actief deelneemt aan de coachesbijeenkomsten. Wanneer dit een keer niet mogelijk is dienen zij zich persoonlijk af te melden bij PowerMama®, hun afwezigheid toe te lichten en mee te denken over een oplossing om de gemiste kennis in te halen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid licentiehouder

 • De Licentiehouder is aansprakelijk voor schade geleden door PowerMama®, door een tekortkoming in de nakoming van de Licentieovereenkomst, dan wel op grond van onrechtmatige daad of andere gronden die voortvloeien uit de wet.
 • PowerMama® gaat ervan uit dat de Licentiehouder in het bezit is van een geldige beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met de juiste dekking.
 • PowerMama® adviseert Licentiehouders haar deelnemers een optie aan te laten vinken (of anderszins overeen te komen) dat zij op eigen risico trainen en luisteren naar de adviezen die de Licentiehouder hen geeft, met het voorbehoud dat de Licentiehouder geen medisch advies geeft en dat een deelnemer daarvoor naar haar eigen huisarts o.i.d. moet gaan.

 

 


HOOFDSTUK 4: SLOTBEPALINGEN

Artikel 15 – Aansprakelijkheid PowerMama®

 • PowerMama® heeft een inspanningsverplichting en kan niet verantwoordelijk en aansprakelijk gehouden worden voor het niet behalen van bepaalde resultaten door een Deelnemer dan wel
 • In het geval de Licentiehouder/Deelnemer schade lijdt door een tekortkoming door PowerMama® in de nakoming van de Licentie- dan wel Opleidingsovereenkomst, is de aansprakelijkheid van PowerMama® in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade, tot het bedrag gelijk aan de op grond van de Opleidings- dan wel Licentieovereenkomst gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tot een maximum van € 5.000,-.
 • PowerMama® is niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, zoals (niet limitatief): (i) gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet; (ii) persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van Licentiehouders dan wel klanten van Licentiehouders in de uitvoering van de Licentie, inclusief schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de Licentiehouder aan deelnemers/klanten, (iii) schade veroorzaakt door een derde partij die door PowerMama® wordt ingeschakeld in de uitvoering van de Overeenkomst, (iv) schade geleden door een derde persoon/partij veroorzaakt door de Licentiehouder in de uitvoering van de Licentie. (v) schade veroorzaakt doordat de Deelnemer de (veiligheid)instructies niet in acht neemt; (vi) schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de Deelnemer aan derden op basis van de Opleiding.
 • De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van PowerMama®.
 • De aansprakelijkheid van PowerMama® strekt zich tevens uit tot alle personen die PowerMama® heeft ingeschakeld of heeft aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 16 – Het Merk en overige intellectuele eigendomsrechten

 • Het Merk en overige intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien) op de PowerMama® Opleiding, het Opleidingsmateriaal, de PowerMama® – Training, de Content en alle andere informatie die wordt aangeboden in de Online Leeromgeving berusten bij PowerMama®, tenzij dit expliciet anders is vermeld.
 • Het is Deelnemer niet toegestaan om het Onderwijsmateriaal te kopiëren, op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PowerMama®.
 • Het is Licentiehouder niet toegestaan om de Content te kopiëren, op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PowerMama®, met uitzondering van de Content die is bedoeld voor het promoten van de PowerMama®-Training, zoals Content voor marketingdoeleinden, social media, dan wel Content die is bedoeld voor het gebruik op de website van een Licentiehouder (zoals blogs).
 • Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel 16, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht en de Licentie-/Opleidingsovereenkomst. In een dergelijk geval is Licentiehouder dan wel Deelnemer een boete verschuldigd aan PowerMama®, ter hoogte van driemaal de jaarlijkse Licentieprijs dan wel Opleidingsprijs, behoudens het recht van PowerMama® tot het vorderen van overig geleden schade en het beëindigen van de betreffende Overeenkomst.

Artikel 17 – Verwerking persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

 • PowerMama® zal de door de Licentiehouder/Deelnemer verstrekte informatie die een vertrouwelijk karakter heeft, vertrouwelijk behandelen.
 • PowerMama® verwerkt de door de Licentiehouder/Deelnemer verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals verder uitgewerkt in de [privacy policy] van PowerMama®.

Artikel 18 – Klachtenbehandeling, geschillenregeling en toepasselijk recht

 • De Licentiehouder/Deelnemer heeft het recht een klacht in te dienen over mogelijke ontevredenheden over de Opleidings- dan wel Licentieovereenkomst van PowerMama®. Een klacht dient zo spoedig mogelijk en per schriftelijke post of per email aan info@powermama.nl te worden ingediend.
 • PowerMama® zal haar uiterste best doen om de klacht binnen een redelijke termijn in behandeling te nemen en – inden de klacht gegrond wordt bevonden – in goed overleg met de Licentiehouder tot een passende oplossing te komen.
 • Indien er sprake is van een andersoortig geschil voortvloeiend uit de Overeenkomst zullen Licentiehouder/Deelnemer en PowerMama® trachten in onderling overleg tot een oplossing te komen. Indien Partijen niet in der minne tot een voor beide partijen passende oplossing komen, staat het partijen vrij het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van Den Haag. Beide partijen zullen zich conformeren aan het vonnis van deze rechterlijke uitspraak.
 • Op de Overeenkomst en op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.