ALGEMENE VOORWAARDEN OPLEIDINGEN POWERMAMA®

Versie: 1 januari 2022

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden toepasselijk op de Opleidingen aangeboden door PowerMama®, versie 1 januari 2022.
Deelnemer De persoon of het bedrijf welke een Overeenkomst aangaat met PowerMama® tot het volgen van een Opleiding.
MerkHet merk PowerMama®, vastgelegd in een handelsnaam, beeldmerk en woordmerk.
Online LeeromgevingDe online leeromgeving waarin de Opleiding deels wordt aangeboden dan wel waarin het Onderwijsmateriaal wordt verstrekt.
Opleiding(en) Een door PowerMama® verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, masterclass, seminar, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in een of meerdere opleidingsmodule(s), deze kan verspreid zijn over meerdere data en kan deels online worden gegeven. Tot de Opleiding behoort in ieder geval de Level 1 en Level 2 opleiding.
OpleidingsmateriaalOpleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding.
OvereenkomstDe overeenkomst tussen Deelnemer en PowerMama® tot het volgen van een Opleiding, welke tot stand komt op de manier zoals omschreven in artikel 2.
PowerMama® PowerMama®, handelsnaam van Yousra Jaddour, gevestigd te Zoetermeer, aan de Dunantstraat 1211, 2713 TP, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61825956.
PowerMama® – Training Het door PowerMama® ontworpen en uitgewerkte trainingsprogramma voor vrouwen tijdens en na de zwangerschap.
PrijsDe totale prijs voor een Opleiding met inbegrip van alle bijkomende kosten en eventuele belastingen die Deelnemer aan PowerMama® is verschuldigd.

Artikel 2  – Totstandkoming Overeenkomst en toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 • De Overeenkomst komt tot stand door een online (of anderszins schriftelijke) aanmelding van de Deelnemer voor een Opleiding en de bevestiging van deelname (per email of anderszins schriftelijk) door PowerMama®.
 • Door de totstandkoming van de Overeenkomst verbindt PowerMama® zich jegens de Deelnemer tot het verschaffen van de Opleiding en Deelnemer verbindt zich jegens PowerMama® tot het voldoen van de Prijs.
 • De Overeenkomst is op naam van de Deelnemer en is in beginsel niet overdraagbaar, tenzij anders overeengekomen tussen de Deelnemer en PowerMama®.
 • Indien de Overeenkomst wordt aangegaan door een persoon/partij namens een Deelnemer (bijvoorbeeld wanneer een gym een trainer inschrijft om deel te nemen), dan is zowel de Deelnemer als de derde persoon/partij hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de Prijs.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met PowerMama® ten aanzien van een Opleiding, dan wel advisering en coaching door PowerMama® in de ruimste zin des woords.
 • Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door PowerMama®.
 • PowerMama® behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. De aangepaste Algemene Voorwaarden zullen worden gepubliceerd op de website.

Artikel 3 – De Opleiding, het Opleidingsmateriaal en de Online Leeromgeving

 • De Opleiding wordt aangeboden/gehouden op de manier en op de datum, tijd en plaats zoals omschreven bij de totstandkoming van de Overeenkomst. De Opleiding kan (deels) online plaatsvinden.
 • De behaalde resultaten voor de Opleiding in geval van eindtoetsen zijn definitief en niet aanvechtbaar.
 • Indien vereist voor de Opleiding, zal PowerMama® tijdig voor aanvang van de Opleiding het benodigde Opleidingsmateriaal aan Deelnemer verstrekken, eventueel via de Online Leeromgeving.
 • De Deelnemer krijgt een persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op het gebruik van het Onderwijsmateriaal voor eigen persoonlijk gebruik en trainingsdoeleinden en toegang tot de Online Leeromgeving.
 • Het is niet toegestaan om de inloggegevens tot de Online Leeromgeving aan een derde te verstrekken dan wel openbaar te maken, dan wel om het Onderwijsmateriaal te kopiëren, op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PowerMama®. De informatie aangeboden via de Online Leeromgeving dan wel het Onderwijsmateriaal mag wel worden geprint en/of gedownload voor eigen persoonlijk gebruik en trainingsdoeleinden.
 • Het behalen van de Opleiding (Level 1 en eventueel Level 2) tot het geven van PowerMama® – Training, geeft de Deelnemer nog niet het recht om de PowerMama® – Training te geven / aan te bieden aan klanten. Hiervoor dient de Deelnemer een licentieovereenkomst aan te gaan met PowerMama®, zoals aangeboden op de website van PowerMama® en beschreven in de algemene voorwaarden betreffende de licentie.

Artikel 4 – De Prijs, betalingsverplichting en verzuim

 • De Deelnemers is de Prijs verschuldigd die op de website van PowerMama® staat vermeld bij de betreffende Opleiding. Via de link op de website komt de Deelnemer direct in de kassa terecht waar de betaling voldaan kan worden.
 • Betaling van de Prijs dient te geschieden voor aanvang van de Opleiding. PowerMama® heeft het recht om deelname aan een Opleiding door Deelnemer te ontzeggen dan wel op te schorten, indien de Deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 • Indien Deelnemer tekortschiet in zijn verplichting tot het voldoen van de Prijs, zal PowerMama® Deelnemer schriftelijk in gebreke stellen. Indien de Licentiehouder het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan is de Licentiehouder in verzuim, en dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de Prijs, in en buiten rechte voor rekening van de Deelnemer. In een dergelijk geval is Deelnemer uitgesloten van deelname aan de Opleiding.
 • Eventuele extra (reis)kosten en andere vergoedingen in verband met deelname aan een Opleiding komen voor rekening van Deelnemer, tenzij anders vermeld bij de aankoop van de Opleiding.

Artikel 5 – Herroepingsrecht koop op afstand

 • Indien de Deelnemer een particulier / consument is en de Overeenkomst tot het volgen van een Opleiding op afstand tot stand is gekomen, heeft de Deelnemer de mogelijkheid om de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen na totstandkoming van de Overeenkomst, zonder opgave van reden te herroepen (ontbinden). Het uitoefenen van het herroepingsrecht geschiedt volgens het sturen van een mail naar info@powermama.nl.
 • PowerMama® zal de Prijs binnen 14 kalenderdagen na het uitoefenen van het in lid 1 omschreven herroepingsrecht terugbetalen aan Deelnemer.
 • Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend in de volgende gevallen: (a) wanneer de Opleiding reeds is aangevangen; (b) wanneer de Deelnemer het Opleidingsmateriaal reeds heeft ontvangen; of (c) wanneer de Deelnemer toegang heeft verkregen tot de Online Leeromgeving. In deze gevallen doet de Deelnemer afstand van zijn herroepingsrecht.

Artikel 6  – Uitsluiten van Deelname door PowerMama®

 • De Deelnemer die gedurende de Opleiding zodanig hinder of last veroorzaakt dat een goede uitvoering van de Opleiding door PowerMama® wordt bemoeilijkt dan wel hinder of last oplevert voor andere Deelnemers, kan door PowerMama® van de Opleiding worden uitgesloten en onmiddellijk worden weggestuurd.
 • Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.
 • Deelnemer heeft geen recht op terugbetaling van de Prijs dan wel enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 7 – Annulering Opleiding / wijzigen datum Opleiding door PowerMama®

 • PowerMama® behoudt zich het recht voor om zeven (7) dagen voor aanvang van de Opleiding de Opleiding te annuleren en de datum van de Opleiding te wijzigen, in het geval dat het aantal Deelnemers kleiner is dan het vereiste aantal Deelnemers.
 • PowerMama® zal de Deelnemers schriftelijk informeren waarbij een nieuwe datum van de Opleiding wordt aangeboden.
 • PowerMama® streeft naar het verplaatsen van de Opleiding voor de betreffende Deelnemers. Indien een Deelnemer de voorkeur geeft aan het beëindigen van de Overeenkomst en daarmee het annuleren van zijn/haar deelname, zal PowerMama® overgaan tot restitutie van de Prijs.

Artikel 8 – Wijzigen datum of overdragen Opleiding door Deelnemer

 • Wanneer Deelnemer op basis van persoonlijke omstandigheden niet in staat is de Opleiding te volgen op de overeengekomen data, heeft Deelnemer eenmalig het recht om de Opleiding te verplaatsen naar een ander moment indien mogelijk (enkel wanneer PowerMama® de Opleiding op meerdere momenten aanbiedt dan wel volledig online aanbiedt.
 • Met voorafgaande toestemming van PowerMama® is Deelnemer gerechtigd de Overeenkomst over te dragen aan een ander persoon. Dit verzoek dient per email te worden gericht aan info@powermama.nl
 • In geval van het verzetten van de Opleiding dan wel het overdragen van de Overeenkomst, is Deelnemer € 25,00 administratiekosten verschuldigd aan PowerMama®.
 • Behoudens artikel 5, heeft Deelnemer geen mogelijkheid tot het annuleren van deelname aan de Opleiding.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid PowerMama®

 • In het geval de Deelnemer schade lijdt door een tekortkoming door PowerMama® in de nakoming van de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van PowerMama® in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade. De omvang van de schadevergoedingsverplichting van PowerMama® is beperkt tot de Prijs van de Opleiding waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
 • PowerMama® is niet aansprakelijk voor: (i) indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet; (ii) persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van Deelnemers; (iii) schade veroorzaakt door een derde partij die door PowerMama® wordt ingeschakeld in de uitvoering van de Overeenkomst, (iv) schade veroorzaakt doordat de Deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt; (v) schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de Deelnemer aan derden op basis van de Opleiding.
 • De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van PowerMama®.
 • De aansprakelijkheid van PowerMama® strekt zich tevens uit tot alle personen die PowerMama® heeft ingeschakeld of heeft aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 10  –  Het Merk en overige intellectuele eigendomsrechten

 • Het Merk en overige intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien) op de Opleiding, het Opleidingsmateriaal, het PowerMama®- Training, en alle andere informatie die wordt aangeboden in de Online Leeromgeving berusten bij PowerMama®, tenzij dit expliciet anders is vermeld.
 • Het is Deelnemer niet toegestaan om het Onderwijsmateriaal te kopiëren, op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PowerMama®.
 • Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel 10, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht en de Overeenkomst. In een dergelijk geval is Deelnemer een boete verschuldigd aan PowerMama®, ter hoogte van driemaal de Prijs, behoudens het recht van PowerMama® tot het vorderen van overige geleden schade.

Artikel 11  – Verwerking persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

 • PowerMama® zal de door de Deelnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 • PowerMama® verwerkt de door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, zoals verder uitgewerkt in de [privacy policy] van PowerMama®.

Artikel 12 – Klachtenbehandeling en geschillenregeling

 • De Deelnemer heeft het recht een klacht in te dienen over mogelijke ontevredenheden of tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst betreffende de Opleiding aangeboden door PowerMama®. Een klacht dient zo spoedig mogelijk en per schriftelijke post of per email aan info@powermama.nl te worden ingediend. Deelnemer ontvangt een ontvangstbevestiging binnen 7 dagen. 
 • PowerMama® zal haar uiterste best doen om de klacht binnen 14 dagen af te handelen en in goed overleg met de Deelnemer tot een passende oplossing te komen. Mocht er meer tijd nodig zijn voor afhandeling dan zal dat met de Deelnemer worden besproken. 
 • Indien de PowerMama® en Deelnemer er samen niet uit komen wordt de klacht voorgelegd aan een onafhankelijke partij te weten ECB Sport te Berkel en Rodenrijs. Deze onafhankelijke derde partij zal een uitspraak doen die bindend is voor beide partijen.
 • Alle gegevens omtrent een klacht en de afwikkeling daarvan en de Deelnemer die de klacht heeft ingediend, zullen vertrouwelijk worden behandeld door PowerMama®. Klachten worden geregistreerd en bewaard gedurende één jaar na finale afwikkeling van de klacht.
 • Indien er sprake is van een andersoortig geschil voortvloeiend uit de Overeenkomst zullen Deelnemer en PowerMama® trachten in onderling overleg tot een oplossing te komen. Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zal het geschil – met uitzondering van de klachten die zijn voorgelegd en afgehandeld door ECB Sport – worden onderworpen aan geschillenbeslechting door de bevoegde rechter te Den Haag.
 • Op de Overeenkomst en op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

***

ALGEMENE VOORWAARDEN POWERMAMA LICENTIE POWERMAMA®

Versie: 1 januari 2022

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden toepasselijk op de PowerMama® Licentie, versie 1 januari 2022.
ContentAlle content, informatie, het Merkenhandboek, de documentatie, filmpjes, trainingen, seminars, masterclasses of enig ander materiaal in welke vorm dan ook dat onderdeel uitmaakt van de Licentie en wordt aangeboden in de Online Leeromgeving.
Licentie De licentie tot het aanbieden van de PowerMama®- Training door de Licentiehouder zoals overeengekomen in de Licentieovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
LicentiehouderDe persoon [of het bedrijf] die een Licentieovereenkomst aangaat met PowerMama® betreffende de Licentie. 
LicentieovereenkomstDe overeenkomst tussen de Licentiehouder en PowerMama® betreffende de Licentie, welke tot stand komt op de manier zoals omschreven in artikel 2.
LicentieprijsDe vergoeding die Licentiehouder aan PowerMama® verschuldigd is, welke bestaat uit een jaarlijkse licentiefee, te betalen per jaar of per kwartaal.
MerkHet merk PowerMama®, vastgelegd in een handelsnaam, beeldmerk en woordmerk. Het Merk en het gebruik daarvan is uitgewerkt in het merkenhandboek, hetgeen onderdeel is van de Content.
Online LeeromgevingDe online omgeving die door PowerMama® voor de Licentiehouders is ontwikkeld, waarin alle Content van de Licentie wordt aangeboden.
Opleiding De gecertificeerde opleiding op gebied van pre- en postnatale fitness ook wel de Level 1 en Level 2 opleiding [ook wel genoemd PowerMama® Academy].
PowerMama® PowerMama®, handelsnaam van Yousra Jaddour, gevestigd te Zoetermeer, aan de Dunantstraat 1211, 2713TP, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61825956.
PowerMama®- TrainingHet door PowerMama® ontworpen en uitgewerkte trainingsprogramma voor vrouwen tijdens en na de zwangerschap.

 Artikel 2  – Totstandkoming Licentieovereenkomst en toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 • De Licentieovereenkomst komt tot stand door een online (of anderszins schriftelijke) aanmelding van de Licentiehouder voor de Licentie en de bevestiging daarvan (per email of anderszins schriftelijk) door PowerMama®.
 • Door de totstandkoming van de Licentieovereenkomst verbindt PowerMama® zich jegens de Licentiehouder tot het verschaffen van toegang tot de Content en de Online Leeromgeving en de Licentiehouder verbindt zich jegens PowerMama® tot het voldoen van de Licentieprijs.
 • De Licentieovereenkomst is op naam van de Licentiehouder en is in beginsel niet overdraagbaar, tenzij anders overeengekomen tussen de Licentiehouder en PowerMama®.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Licentieovereenkomsten met PowerMama®.
 • Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door PowerMama®.
 • PowerMama® behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. De aangepaste Algemene Voorwaarden zullen worden gepubliceerd op de website en worden toegezonden aan de bestaande Licentiehouders.

Artikel 3 – Duur en beëindiging van de Licentieovereenkomst

 • De Licentieovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van één (1) jaar en vangt aan op het moment waarop de Licentieovereenkomst tot stand komt. Na de initiële periode van één (1) jaar wordt de Licentieovereenkomst automatisch stilzwijgend verlengd met telkens een periode van een (1) jaar, tenzij de Licentieovereenkomst wordt beëindigd door een van de Partijen op grond van onderstaande bepalingen.
 • De Licentiehouder heeft het recht om de Licentieovereenkomst schriftelijk te beëindigen voor het einde van de (initiële dan wel de daaropvolgende) contracttermijn zoals genoemd in artikel 3.1., met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden (per post aan Dunantstraat 1211, 2713TP, Zoetermeer) of per e-mail op info@poweramama.nl
 • PowerMama® heeft het recht de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen middels een schriftelijk bericht aan de Licentiehouder indien: (i) de Licentiehouder in strijd handelt met zijn verplichtingen uit de Licentieovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, in ieder geval maar niet beperkt tot een inbreuk op de artikelen 5, 6, 8 en 9; (ii) er sprake is van wanbetaling zoals omschreven in artikel 4.6 van deze Algemene Voorwaarden; (iii) de Licentiehouder ophoudt te bestaan, dan wel in surseance van betaling of in staat van faillissement komt te verkeren.
 • Indien de Licentieovereenkomst door PowerMama® tussentijds wordt beëindigd op grond van een tekortkoming in de nakoming van de Licentieovereenkomst, is de Licentiehouder de Licentieprijs voor de resterende contracttermijn verschuldigd aan PowerMama®, behoudens het recht van PowerMama® tot het vorderen van overig geleden schade.
 • Op het moment dat de Licentieovereenkomst eindigt, om welke reden dan ook, eindigt de toegang tot de Online Leeromgeving en is de Licentiehouder gehouden tot het beëindigen van i) het gebruik van de Content, ii) alle uitingen, op welke manier dan ook, van het Merk en iii) het aanbieden van het PowerMama®- Training.

Artikel 4 – De Licentieprijs, betalingsverplichting en verzuim

 • De Licentiehouder is de Licentieprijs verschuldigd aan PowerMama®.
 • De betaling van de eenmalige vergoeding geschiedt bij de totstandkoming van de Licentieovereenkomst. Via de link op de website komt de Licentiehouder direct in de kassa terecht waar de betaling voldaan kan worden.
 • De betaling van de jaarlijkse licentiefee vindt plaats door middel van het verlenen van een machtiging tot automatische incasso door de Licentiehouder aan PowerMama®.
 • Na betaling van de Licentieprijs (eenmalige vergoeding en de eerste maand licentiefee), verkrijgt de Licentiehouder toegang tot de Online Leeromgeving en de Content.
 • Indien de Licentiehouder tekortschiet in zijn verplichting tot het voldoen van de Licentieprijs, zal PowerMama® licentiehouder schriftelijk in gebreke stellen. Indien de Licentiehouder het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan is de Licentiehouder in verzuim , en dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de Licentieprijs, in en buiten rechte voor rekening van de Deelnemer. De toegang tot de Online Leeromgeving zal in dat geval worden opgeschort.
 • PowerMama® heeft het recht om de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang op schriftelijke wijze te beëindigen, indien de jaarlijkse licentiefee na drie (3) pogingen niet succesvol geïncasseerd kon worden. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de Licentieprijs, in en buiten rechte, komen voor rekening van de Licentiehouder.
 • PowerMama® heeft het recht per 1 januari van ieder kalenderjaar de Licentieprijs te verhogen conform de consumentenprijsindex van het CBS. De Licentiehouder zal hiervan schriftelijk worden geïnformeerd.
 • Tevens kan PowerMama® naar eigen oordeel besluiten om de Licentieprijs anderszins aan te passen, bijvoorbeeld vanwege tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren of een verbetering van de Licentie. In geval van een dergelijke wijziging van de Licentieprijs op de grond genoemd in dit artikel 4.8, mag Licentiehouder van het recht tot beëindiging van de Licentieovereenkomst zoals genoemd in artikel 3.2. gebruik maken.

Artikel 5 – De Licentie

 • De Licentie is een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, en geeft de Licentiehouder het recht om:
 1. de PowerMama®- Training aan te bieden aan bestaande en nieuwe leden;
 2. gebruik te maken van het beschikbaar gestelde Content ten behoeve van het aanbieden en geven van de PowerMama®- Training;
 3. gebruik te maken van het beschikbaar gestelde Content ten behoeve van het promoten van de PowerMama®- Training;
 4. gebruik te maken van het Merk, zoals beschreven in het merkenhandboek.
 • De Licentie is niet beperkt tot c.q. gebonden aan een plaats en/of (sport)locatie.
 • PowerMama® behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de Licentie, de PowerMama®- Training, de Content en/of de Online Leeromgeving.
 • Door de toename van Licentiehouders kunnen er meerdere aanbieders in een bepaalde regio zijn. PowerMama® adviseert de Licentiehouders om goed contact met elkaar te houden en bij voorkeur afstemming te hebben over het aanbod van de PowerMama®- Training zodat de relatie goed blijft en de verschillende Licentiehouders niet op dergelijke punten hoeven te concurreren.

Artikel 6 – Rechten en verplichtingen van de Licentiehouder

 • Het is de Licentiehouder niet toegestaan een derde partij/persoon toegang te geven tot de Online Leeromgeving.
 • Het PowerMama®- Training mag enkel worden gegeven door een Licentiehouder, nadat deze Level 1 van de Opleiding naar behoren heeft afgerond en een certificaat heeft behaald. De Licentiehouder dient Level 2 van de Opleiding in het eerste jaar van de Licentie te behalen.
 • Gedurende de Licentieovereenkomst is Licentiehouder verplicht tot het onderhouden van zijn/haar kennis mede om de kwaliteit van de uitvoering van de Licentie te waarborgen. PowerMama® organiseert eenmaal per jaar een tweedaags seminar. Elke Licentiehouder is verplicht dit seminar, op eigen kosten, bij te wonen. In het geval dat een Licentiehouder het seminar niet kan bijwonen, dient PowerMama® hier tijdig van op de hoogte te worden gebracht. De Licentiehouder is in dat geval verplicht om een alternatieve opdracht uit te voeren.
 • De Licentiehouder is verplicht de PowerMama®- Training zodanig aan te bieden en uitvoering te geven aan de Licentie op de manier die PowerMama® voorschrijft in het handboek en het merkdocument. De Licentiehouder mag hier niet van afwijken of anderszins handelen waardoor het Merk, de goede naam of uitstraling van het PowerMama®- Training dan wel de PowerMama® wordt geschonden. De Licentiehouder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toepassing van de Licentie, de uitvoering van de trainingen en de uitingen ter promotie van de PowerMama®- Training.
 • PowerMama® verwacht dat de Licentiehouder de geboden kennis tot zich neemt en toepast. Ook verwacht de PowerMama® dat de Licentiehouder contact opneemt wanneer bepaalde onderdelen in de Content niet duidelijk zijn.
 • PowerMama® verwacht dat de Licentiehouder aanwezig is bij en actief deelneemt aan de coachesbijeenkomsten. Wanneer dit een keer niet mogelijk is dienen zij zich persoonlijk af te melden bij PowerMama®, hun afwezigheid toe te lichten en mee te denken over een oplossing om de gemiste kennis in te halen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid licentiehouder

 • De Licentiehouder is aansprakelijk voor schade geleden door PowerMama®, door een tekortkoming in de nakoming van de Licentieovereenkomst, dan wel op grond van onrechtmatige daad of andere gronden die voortvloeien uit de wet.
 • PowerMama® gaat ervan uit dat de Licentiehouder in het bezit is van een geldige aansprakelijkheidsverzekering met de juiste dekking.
 • PowerMama® adviseert Licentiehouders haar deelnemers een optie aan te laten vinken dat zij op eigen risico trainen en luisteren naar de adviezen die de Licentiehouder hen geeft.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid PowerMama®

 • PowerMama® heeft een inspanningsverplichting. PowerMama® kan niet verantwoordelijk en aansprakelijk gehouden worden voor het niet behalen van bepaalde resultaten.
 • In het geval de Licentiehouder schade lijdt door een tekortkoming door PowerMama® in de nakoming van de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van PowerMama® in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade. De omvang van de schadevergoedingsverplichting van PowerMama® is beperkt tot eenmaal de Licentieprijs (eenmalige vergoeding plus één maand licentiefee).
 • PowerMama® is niet aansprakelijk voor: (i) indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet; (ii) persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van Licentiehouders dan wel de deelnemers / klanten van Licentiehouders in de uitvoering van de Licentie , inclusief schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de Licentiehouder aan deelnemers/klanten, (iii) schade veroorzaakt door een derde partij die door PowerMama® wordt ingeschakeld in de uitvoering van de Overeenkomst, (iv) schade geleden door een derde persoon/partij veroorzaakt door de Licentiehouder in de uitvoering van de Licentie.
 • De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van PowerMama®.
 • De aansprakelijkheid van PowerMama® strekt zich tevens uit tot alle personen die PowerMama® heeft ingeschakeld of heeft aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 9  – Het Merk en overige intellectuele eigendomsrechten

 • Het Merk en overige intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien) op het PowerMama® – Training, de Content en alle andere informatie die wordt aangeboden in de Online Leeromgeving berusten bij PowerMama®, tenzij dit expliciet anders is vermeld.
 • Het is Licentiehouder niet toegestaan om de Content te kopiëren, op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PowerMama®. De Licentie en de Content zijn persoonsgebonden.
 • Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel 10, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht en de Licentieovereenkomst. In een dergelijk geval is Licentiehouder een boete verschuldigd aan PowerMama®, ter hoogte van driemaal de jaarlijkse Licentieprijs, behoudens het recht van PowerMama® tot het vorderen van overig geleden schade.

Artikel 10  – Verwerking persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

 • PowerMama® zal de door de Licentiehouder verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 • PowerMama® verwerkt de door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, zoals verder uitgewerkt in de [privacy policy] van PowerMama®.

Artikel 11 – Klachtenbehandeling en geschillenregeling

 • De Licentiehouder heeft het recht een klacht in te dienen over mogelijke ontevredenheden of tekortkomingen in de nakoming van de Licentieovereenkomst door PowerMama®. Een klacht dient zo spoedig mogelijk en per schriftelijke post of per email aan info@powermama.nl te worden ingediend.
 • PowerMama® zal haar uiterste best doen om de klacht binnen een redelijke termijn in behandeling te nemen en in goed overleg met de Licentiehouder tot een passende oplossing te komen.
 • Indien de PowerMama® en de Licentiehouder er samen niet uit komen wordt de klacht voorgelegd aan een onafhankelijke partij te weten ECB Sport te Berkel en Rodenrijs. Deze onafhankelijke derde partij zal een uitspraak doen die bindend is voor beide partijen.
 • Alle gegevens omtrent een klacht en de afwikkeling daarvan en de Licentiehouder die de klacht heeft ingediend, zullen vertrouwelijk worden behandeld door PowerMama®. Klachten worden geregistreerd en bewaard gedurende één jaar na finale afwikkeling van de klacht.
 • Indien er sprake is van een andersoortig geschil voortvloeiend uit de Overeenkomst zullen Deelnemer en PowerMama® trachten in onderling overleg tot een oplossing te komen. Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zal het geschil – met uitzondering van de klachten die zijn voorgelegd en afgehandeld door ECB Sport – worden onderworpen aan geschillenbeslechting door de bevoegde rechter te Den Haag.
 • Op de Overeenkomst en op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

***